Bibliografia

Uwagi do bibliografii

W bibliografii podaje wszystkie najważniejsze pozycje dotyczące Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej oraz związane z jej malarstwem. Nie uwzględniłam tu pozycji, w których nazwisko artystki było jedynie wspomniane w mało istotnym kontekście, a także katalogów kolekcji muzealnych lub wystaw zbiorowych, jeżeli zawierają one jedynie inwentarzowy opis dzieł artystki. Artykuły w katalogach wystaw monograficznych zostały wymienione przy poszczególnych katalogach w części IV (Katalogi). W związku z dwoma wersjami imienia Hanny Ptaszkowskiej stosowanymi w literaturze (zamiennie z imieniem Anka), w bibliografii przyjmuję ujednoliconą wersję „Hanna Ptaszkowska”.

Źródła

 • Agencja Gazeta, Warszawa: archiwum fotograficzne Tadeusza Rolke (wglądówki udostępnione na stronie internetowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej)
 • Archiwum Rodziny, Poznań: dokumenty artystki, m.in. jej przedwojenna Carte d’identité, świadectwo szkolne, inne dokumenty, życiorysy, listy, fotografie, katalogi wystaw, legitymacje, pamiętniki po francusku z czasów młodości
 • Archives Nationales, Perrefitte-sur-Seine, Francja: księga zapisów uczniów do École Nationale des Arts Decoratifs (sekcja żeńska), 1881 – 1933; wpis Mewy Łunkiewiczowej pod numerem 2958 z datą 9 lutego 1923 r.; nr inw. AJ/53/1844.
 • Białoszewski Miron, Donosy rzeczywistości, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973
 • Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, Dział Dokumentacji: teczka „Łunkiewicz Maria Ewa” (katalogi, wycinki prasowe)
 • Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa: archiwum fotograficzne Ireny Jarosińskiej, m.in. zdjęcia Marii Ewy z mieszkania na Pięknej, spotkań towarzyskich oraz jej obrazów (Wstęp do inwentarza kolekcji dostępny w internecie: ZOBACZ, dostep. 15.10.2019)
 • Galeria Zachęta, Warszawa, Dział Dokumentacji: teczka „Łunkiewicz-Rogoyska Maria Ewa” (wycinki prasowe, reprodukcje fotograficzne dzieł, zdjęcia z wystawy monograficznej w Zachęcie w 1969 r., katalogi, sprawozdania z wystaw, ankiety, adnotacje o wywiadach radiowych)
 • Gołębiowska Barbara, Warszawa: transkrypcje wywiadów z Hanną Ptaszkowską (6.09.2013), Wiesławem Borowskim (29.09.2019) i Tadeuszem Rolke (8.10.2019)
 • Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Dział Dokumentacji Życia Artystycznego: teczka „Łunkiewicz-Rogoyska Maria Ewa” (wycinki prasowe, katalogi wystaw, dokumenty, reprodukcje fotograficzne dzieł, w tym zaginionych)
 • Muzeum w Koszalinie: dokumentacja plenerów osieckich, w tym dokumenty, katalogi oraz filmy, w których pojawia się także Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska (filmy na płycie CD są dostępne w książce Awangarda w plenerze: Osieki i Łazy 1963-1981: polska awangarda II połowy XX wieku w kolekcji Muzeum w Koszalinie, patrz: Opracowania: druki zwarte)
 • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: zdjęcia z archiwum Eustachego Kossakowskiego, © Anka Ptaszkowska
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa: reprodukcje fotograficzne zaginionych prac artystki
 • Ptaszkowska Hanna, Warszawa: książeczka do nabożeństwa Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej (Livre du Chrétien), w środku zdjęcia, listy, obrazki z dedykacjami.

Wypowiedzi artystki

 • 2 Plener Koszaliński Osieki 1964 (wypowiedź artystki nt. pleneru), Głos Koszaliński, 1964, nr 227, s. 4
 • Maria Ewa Łunkiewicz, Stolica, 1958, nr 34, s. 21 (wywiad z artystką)
 • Początki mojej twórczości…, (wypowiedź artystki na temat własnej sztuki oraz krótka autobiografia). W: Maria Ewa Łunkiewicz, 1962, Galeria Krzywe Koło – Warszawa, red. A. Ptaszkowska, M. Bogusz, W. Borowski, [Warszawa 1962]

Katalogi wystaw indywidualnych

 • 1931 Warszawa, Salon Sztuki Czesława Garlińskiego
  Katalog: Wystawa obrazów M. Łunkiewiczowej, Salon Sztuki Cz. Garlińskiego, Warszawa, Mazowiecka 8, wstęp M. Sterling, proj. graficzny H. Stażewski, Warszawa 1931 (dostępny w Bibliotece Muzeum Narodowego w Poznaniu)
  Teksty w katalogu:
  Sterling M.
  , Sztuka posiada swoją własną rzeczywistość…
 • 1957 Warszawa, Związek Literatów Polskich
  Katalog: Wystawa Obrazów Marii Ewy Łunkiewicz z lat 1929 – 1957, 16 kwietnia – 1 maja 1957 r., Związek Polskich Artystów Plastyków, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, [Warszawa 1956]
  Teksty w katalogu:
  Białoszewski M.
  , Sprawdzone sobą
 • 1962 Warszawa, Galeria Krzywe Koło
  Katalog: Maria Ewa Łunkiewicz, 1962, Galeria Krzywe Koło – Warszawa, red. A. Ptaszkowska, M. Bogusz, W. Borowski, [Warszawa 1962]
  Teksty w katalogu (w wersji po polsku i po francusku):
  • Łunkiewicz M. Ewa, Początki mojej twórczości…
  Łunkiewicz M. Ewa, Studia malarskie odbyłam…
  Ptaszkowska A., Maria Ewa Łunkiewicz maluje obrazy…
  • Trzy cytaty z pism A. Ozenfant’a

  • Lublin, Dom Kultury na Zamku
   Katalog:
   Wystawa prac Marii Ewy Łunkiewicz, Dom Kultury na Zamku, [Lublin 1962]
 • 1963 Koszalin, Muzeum Okręgowe, indywidualna wystawa obrazów Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej towarzysząca I Międzynarodowemu Studium Pleneru Koszalińskiego w Osiekach
  Katalog: Maria Ewa Łunkiewicz, wstęp H. Ptaszkowska, Warszawa 1962.
 • 1966 Kraków, Galeria Krzysztofory
  Katalog: Łunkiewicz Maria Ewa, Galeria Krzysztofory, wstęp J. Tchórzewski, [Kraków 1966]
  Teksty w katalogu:
  • Tchórzewski J.
  , Malarstwo M. Ewy Łunkiewicz…
  • Kalendarium

  • Warszawa, Galeria Współczesna
   Katalog
   : Maria Ewa Łunkiewicz. Maria Potocka, wystawa październik – listopad 1966, Galeria Współczesna, wstęp J. Bogucki, [Warszawa 1966]
   Teksty w katalogu:
   Bogucki J., Wystawa ta jest bodaj najbardziej kameralna…
   • Kalendarium
 • 1969 Warszawa, Galeria Zachęta
  Katalog: M. Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, wystawa malarstwa, styczeń 1969, Warszawa, „Zachęta”, pl. Małachowskiego 3, red. H. Ptaszkowska i B. Mitschein, wstęp M. Twarowska, proj. graficzny E. Krasiński [Warszawa 1969]; dostępny w internecie: ZOBACZ (dostęp 15.10.2019)
  Teksty w katalogu:
  • Białoszewski M.,
  Sprawdzone sobą
  Twarowska M., Zamiar napisania tego artykułu… (
  • Nota biograficzna (oprac. A. Ptaszkowska)
  • Fragmenty recenzji wystaw i tekstów z katalogów
 • 1995/1996 Łódź, Muzeum Sztuki, wystawa towarzysząca: Łódź, Galeria 86.
  Katalog: Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska (1895-1967). W setną rocznicę urodzin, Muzeum Sztuki w Łodzi, 13 grudnia 1995 – 24 marca 1996, red. J. Ładnowska i J. Janik, Łódź 1995; dostępny w internecie: ZOBACZ (dostęp 15.10.2019)
  Teksty w katalogu:
  • Białoszewski M.,
  Sprawdzone sobą
  Jedliński J., Maria Ewa Łunkiewicz – Rogoyska: obecność, współdziałanie, rezonans
  Ładnowska J., Marii Ewy Łunkiewicz – Rogoyskiej – twórczość prywatna
  Ładnowska J., Życiorys
  Ptaszkowska H., Maria Ewa Łunkiewicz – Mewa
  Tchorek M., O Mewie, czyli pełni inności

Opracowania (książki)

 • Artystki polskie, red. nauk. A. Jakubowska, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011
 • Awangarda w bloku = Avant-garde in the Bloc, red. G. Świtek, Warszawa: Galeria Foksal, Zurich: JRP-Ringier, 2009
 • Awangarda w plenerze: Osieki i Łazy 1963-1981: polska awangarda II połowy XX wieku w kolekcji Muzeum w Koszalinie = Avant-garde in plein-air: Osieki and Łazy 1963-1981 : Polish avant-garde of the mid-20th century in the collection of the Museum of Koszalin, oprac. R. Ziarkiewicz; tekst oraz CD-ROM; Koszalin: Muzeum w Koszalinie, 2008
 • Białoszewski M., Donosy rzeczywistości, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973
 • Bołdok S., Antykwariaty artystyczne, salony i domy aukcyjne: historia warszawskiego rynku sztuki w latach 1800 – 1950, Warszawa: Neriton, 2004
 • Borowski W., Zakrywam to, co niewidoczne : wywiad-rzeka; rozmawiają Adam Mazur i Ewa Toniak, Warszawa: Stowarzyszenie 40 000 Malarzy, 2014
 • Brus-Malinowska B., Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska. W: Artystki polskie: katalog wystawy, aut. R. Bobrow et al., red. A. Morawińska, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 1991, s. 236
 • Eliel C.S, Ducros F., Gronberg T., L’Esprit nouveau: Purism in Paris 1918-1925, kat. wystawy, Los Angeles County Museum of Art, 29 kwietnia – 5 sierpnia 2001, New York: Harry N. Abrams, 2001
 • Garlińska – Zembrzuska H., Salon Czesława Garlińskiego w l. 1922 – 1939. W: Z zagadnień plastyki polskiej w latach 1918 – 1939: zbiór studiów, red. J. Starzyński, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963, s. 309 – 374
 • Jakimowicz I., Łunkiewicz – Rogoyska z Chmielowskich Maria Ewa (1895 – 1967). W: Polski Słownik Biograficzny, red. W. Konopczyński, t. XVIII, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973, s. 574
 • Kossakowska M., Teoria awangardy francuskiej: puryzm i jego twórcy, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1980
 • Kowalska B., Polska awangarda malarska 1945 – 1980: szanse i mity, Warszawa: PWN 1988
 • Luba I., Awangarda w CBWA: wystawy Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego, Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej w latach 1956-1969, Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 2017
 • Luba I., Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa: Neriton, 2004
 • Luba I., Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Self-portrait, Still Life – Pots, Autoportret. W: Paintings from Poland. Symbolism to Modern Art (1880–1939), kat. wystawy, red. D. Folga-Januszewska, Dublin: National Gallery of Ireland, 2007, s. 150–151.
 • Luba I., Rok 1955, Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2005
 • Mączyński R. Konterfekty zwielokrotnione: rozważania nad wizerunkami pijara Stanisława Konarskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
 • Morawińska A., Malarki polskie między wojnami. W: Równe prawa i nierówne szanse: kobiety w Polsce międzywojennej, zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2000, s. 255-269
 • Pollakówna J., Malarstwo polskie: między wojnami 1918 – 1939, Warszawa: Auriga, 1982
 • Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939, red. A. Wojciechowski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974
 • Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 1 – 7, red. A. Wierzbicka, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 2012 – 2016
 • Ptaszkowska H., Wierzę w wolność, ale nie nazywam się Beethoven, Gdańsk: Słowo/Obraz/Terytoria, 2010
 • Świadectwa obecności: polskie życie artystyczne we Francji 1900 – 1939, diariusz wydarzeń z wyborem tekstów, cz.3: lata 1930 – 1939, wybór, oprac. I wprowadzenie A. Wierzbicka, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 2016
 • Sosnowska J. Poza kanonem: sztuka polskich artystek 1880 – 1939, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 2003
 • Turowski A., Na obrzeżach awangardy. W: tegoż, Awangardowe marginesy, Warszawa: Instytut Kultury, 1998, s. 185-196
 • Wyprawa w dwudziestolecie: katalog wystawy, aut. A. Demska et al., red. K. Nowakowska-Sito, Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie 2008
 • Vicovanu I. R., L’Esprit nouveau” (1920–1925) and the shaping of modernism in the France of the 1920s [online], dysertacja doktorska, Baltimore: The Johns Hopkins University 2009, dostępny w internecie: ZOBACZ (dostęp 15.10.2019)

Opracowania (artykuły w czasopismach i na portalach internetowych, materiały audiowizualne)

 • Bieńkowski Z., Abstrakcyjność na Starym Mieście, Twórczość, 1963, nr 9, s.106
 • Błażewicz O., Pierwsze nowoczesne, Głos Wielkopolski, 2000, nr 270, s.11
 • Bogucki J., „Współczesna” i „Foksal”, Kultura, 1966, nr 47, s.10
 • Cegielski P., Mewa, Art. & Business, 2008, nr 4, s. 24 – 28
 • Chrzanowska-Foltzer M., Czy tylko Paryż? Kilka uwag na temat polskich artystek na południu Francji, Archiwum Emigracji: Studia – Szkice – Dokumenty, Toruń, 2012, Zeszyt 1–2 (16–17), s. 127 – 141 (dostępny w internecie: ZOBACZ, dostęp 15.10.2019)
 • Dzimira-Zarzycka Karolina, Sportowy skok w nowoczesność: „Pływalnia” Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej z Muzeum Narodowego we Wrocławiu [online], w: Historia: poszukaj, portal edukacyjny, Narodowy Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, red. M. Olkuśnik, dostępny w internecie: ZOBACZ (dostęp 15.10.2019)
 • Chrzanowski T., Z wystaw warszawskich. Maria Ewa Łunkiewicz i Maria Potocka, Tygodnik Powszechny, 1967, nr 1, s. 5
 • Czyżewski T., Mówiące obrazy, Kurier Polski, 1931, nr 38, s. 4
 • Czyżewski T., Mój mały Jaś lepiej by to namalował…, Kurier Poranny, 1931, nr 37, s. 6
 • Dwie wystawy prac plastycznych: Marii Łunkiewicz, Marii Potockiej, Ekspres Wieczorny, 1966, nr 271, s. 8
 • Gończyńska A., Gama wrażliwości, Sztandar Ludu, Lublin, 1962, nr 178, s. 6
 • Górska A., Malarstwo z rozbieżnej perspektywy, Przegląd Artystyczny, 1969, nr 4, s. 22 – 26
 • Gutowski M., Wiadomości plastyczne. Łunkiewicz i Piasecki w Krzysztoforach, Dziennik Polski (Kraków), 1966, nr 156, s. 2
 • Husarski W., Wystawy warszawskie, Tygodnik Ilustrowany, 1931, nr 9, s. 176
 • Jabłonkówna L., Z wystaw, Bluszcz, 1931, nr 9, s. 10 – 11
 • Jakie będzie nowe godło państwowe?, Rzeczpospolita, 1947, nr 264, s. 8
 • Jarecka D., Uczucia uporządkowane, Gazeta Wyborcza, 1995, nr 291, s. 15
 • Jerzmanowska K., Artyści, o których trzeba pamiętać. Maria Ewa Łunkiewicz, Życie i Myśl, 1969, nr 9, s. 108-113
 • Kleczyński J., Z wystaw. Istota kubizmu – M. Łunkiewiczowa – St. Zalewski, Kurier Warszawski, 1931, nr 32, s. 20
 • Knapek A., Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Martwa natura z garnkami [online]. W: Stowarzyszenie Fala Kultury, portal edukacyjny Fala Kultury, dostępny w internecie: ZOBACZ (dostęp 15.10.2019)
 • Kronika Plastyczna, Życie Literackie, 1962, nr 9, s. 10
 • Krótko o plastyce, Słowo Powszechne, 1962, nr 52, s. 21
 • Ledóchowski S., Wstecz czy naprzód?, Przegląd kulturalny, 1962, nr 11, s. 8
 • Ledóchowski S., Szkoda tej czarownicy, Kultura (Warszawa),1963, nr 13, s. 9
 • Libera Z., Panisko A., M. Ewa Łunkiewicz: przewodnik po sztuce [film], scenariusz Z. Libera, Narodowy Instytut Audiowizualny, Telewizja Polska S.A., Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi 2014, dostępny w internecie: ZOBACZ (dostęp 15.10.2019)
 • Libera Z., Sztuka, która drażni spojówkę, Przekrój, 2019, nr 4 (3567), s. 133 – 134; [online] Przekrój, 2019, data publikacji: 13.09.2019, dostępny w internecie: ZOBACZ (dostęp 15.10.2019)
 • Ludwiński J., Atelier – 64. Maria Ewa Łunkiewicz, ITD, Ilustrowany Magazyn Studencki, 1964, nr 26, s. 4
 • Łada – Cybulski A., Listy z Warszawy, Czas, 1931, nr 60, s. 4
 • Ładnowska J., Od puryzmu do abstrakcji, Art and Bussiness, 1996, nr 3, s. 47-48
 • Malarze wystawiają w kraju i za granicą. Maria Ewa Łunkiewicz …, Przekrój, 1966 , nr 1109, s. 5
 • Markusz M., Mewa, Kobieta i Życie, 1991, nr 32, s. 14 -15
 • Mączyński R., Konterfekt Stanisława Konarskiego ze szkicem architektonicznym, Kronika Zamkowa, 1995, nr 1, s. 83-97
 • Nalepińska-Pieczarkowska H., Ostatni bal prasy przed wojną, Stolica, 1976, nr 1, s. 14
 • Nekrolog (podpisany przez Zarząd Okręgu Warszawskiego ZPAP), Życie Warszawy, 1967, nr 212, s. 10
 • Nekrolog (podpisany przez „rodzinę i przyjaciół”), Życie Warszawy, 1967, nr 212, s. 10
 • Od dzisiaj w Galerii 86…, Gazeta Łódzka, 1994, nr 50
 • Osęka A., Taszyści i Grottgery, Przegląd Kulturalny, 1957, nr 19, s. 6
 • Plac Zamkowy [online]. W: portal internetowy Muzeum Warszawy, opis wystawy głównej Rzeczy Warszawskie: Gabinet Widoków Warszawy, dostęp w internecie: ZOBACZ (dostęp 15.10.2019)
 • Plastyka. Trzy wystawy, Tygodnik Demokratyczny, 1962, nr 9, s. 11
 • Plastyka. W galeriach, Kierunki, 1966, nr 29, s. 10
 • Podolski W., Ze świata sztuki. Wystawy St. Zalewskiego i M. Łunkiewiczowej, Myśl Narodowa, 1931, nr 9, s. 110 – 111
 • Ptaszkowska H., Maria Ewa Łunkiewicz, Poezja, 1967, nr 9, s. 108 – 109
 • Ptaszkowska H., Nie nazywa się Bethoven: rozmowa z Anką Ptaszkowską, rozmawiała J. Szwedowska [audycja radiowa], Warszawa: Polskie Radio, Program Drugi, 7.12.2010, dostępny w internecie: ZOBACZ (dostęp 15.10.2019)
 • Ptaszkowska H., Próba bezinteresownego działania: rozmowa z Anką Ptaszkowską, rozmawiała M. Stelmach [online], Dwutygodnik, 2017, nr. 5, wydanie 212, dostępny w internecie: ZOBACZ (dostęp 15.10.2019)
 • Puciata – Pawłowska J., Sport w sztuce [Wystawa zorganizowana przez IPS przy współpracy Polskiego Komitetu Olimpijskieg, przygotowującego udział Polski w XI Igrzyskach Olimpijskich, mających się odbyć w Berlinie], Pion, 1936, nr 18, s. 6
 • Rolke T., Foksal: rozmowa z Tadeuszem Rolke, rozmawiał. A. Mazur [online], Magazyn Szum, 2016, nr 9, dostępny w internecie: ZOBACZ (dostęp 15.10.2019)
 • Rozstrzygnięcie konkursu na godło Państwa Polskiego, Dziennik Polski (Kraków), 1948, nr 52, s. 3
 • Saciuk-Gąsowska A., Narodziny Muzeum Sztuki Nowoczesnej: a.r. (awangarda rzeczywista – artyści rewolucyjni), Cenne Bezcenne Utracone, 2008, nr 4 (57), s. 14 – 18 [online: ZOBACZ, dostęp 15.10.2019]
 • Samotyhowa N., Salon Garlińskiego. Wystawy: Stanisława Zalewskiego i M. Łunkiewiczowej, Kobieta Współczesna, 1931, nr 10, s. 13
 • Siedlecki F., Kronika artystyczna. W Salonie Garlińskiego wystawa zrzeszenia „Artes”, Stanisława Zalewskiego, Mewy Łunkiewiczowej, Dzień Polski, 1931, nr 32, s. 6
 • Skrudlik M., Salon Listopadowy, Sztuki Piękne, 1931, s. 16-17
 • Skrzynecki P., Z sal wystawowych. Abstrakcja i „Przedmioty”, Echo Krakowa, 1966, nr 162, s. 2
 • Sterling M., Wystawy, Wiadomości Literackie, 1931, nr 16, s. 4
 • Stróżek P., Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska: „Pływalnia” [online]. W: Instytut Adama Mickiewicza, portal Culture.pl, październik 2017, dostępny w internecie: ZOBACZ (dostęp 15.10.2019)
 • Twarowska M., Emocja i rygor (O malarstwie Marii Ewy Łunkiewicz), Współczesność, 1967 – 1968, nr 26, s. 8
 • W „Galerii Wspołczesnej”…, Życie Warszawy, 1966, nr 268, s. 5
 • W „Krzysztoforach”, Zwierciadło, 1966, nr 31, s. 4
 • W Salonie Garlińskiego…, Kurier Czerwony, 1931, nr 28, s. 3
 • W setną rocznicę urodzin, Tygodnik Powszechny, 1996, nr 3, s. 12
 • Wallis M., Sztuki plastyczne. Mewa Łunkiewiczowa i Stanisław Zalewski, Robotnik – Centralny Organ PPS, 1931, nr 89, s. 2
 • Weizieher M., Ostatnie wystawy. M. Łunkiewiczowa – St. Zalewski – H. Rabinowicz, Nasz Przegląd, 1931, nr 43, s. 6
 • Wędrówka po warszawskich galeriach sztuki, Trybuna Ludu, 1966, nr 306, s. 5
 • Winkler K., Plastyka. Wystawa prac M. Łunkiewiczowej i St. Zalewskiego w Salonie Garlińskiego, Droga, 1931, nr 4, s. 365
 • Winkler K., Wystawa prac M. Łunkiewiczowej i St. Zalewskiego w Salonie Garlińskiego, Polska Zbrojna, 1931, nr 40, s. 7
 • Winkler K., Salon malarski w I.P.S, Pion, 1937, nr 6, s. 7
 • Winkler K., IX Salon Malarski, Pion, 1938, nr 1, s. 7
 • Witz I., U literatów i gdzie indziej, Życie Warszawy, 1956, nr 289, s. 4
 • Witz I., Cztery artystki, Życie Warszawy, 1966, nr 268, s. 3
 • Witz I., W Zachęcie, Życie Warszawy, 1969, nr 19, s. 4
 • Wróblewska M., Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska [online]. W: Instytut Adama Mickiewicza, portal Culture.pl, lipiec 2010, dostępny w internecie: ZOBACZ (dostęp 15.10.2019)
 • Wspomnienie w rocznicę śmierci (zamieszczone przez Piotra Rogoyskiego), Życie Warszawy, 1989, nr 205 oraz 209
 • Wystawa „Mewy”, Dziennik Łódzki, 1995, nr 290, s. 7
 • Wystawa Marii E. Łunkiewicz, Kierunki, 1962, nr 9, s. 6
 • Wystawa prac M. E. Łunkiewicz, Sztandar Ludu, 1962, nr 149, s. 5
 • Z wystawy obrazów M. Łunkiewiczowej, Robotnik, 1931, nr 49, s. 8
 • Z życia klubów, Kurier Lubelski, 1962, nr 143, s. 7
 • Zachłanność życia, Elle, 1996, nr 3, s. 31
 • Zieliński J. A., Cztery portrety prawdziwych ludzi, Argumenty, 1969, nr 7, s. 8-9
 • Zmarli, Tygodnik Powszechny, 1967, nr 51, s. 10